user_mobilelogo
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
CINI.COM.PL oraz CINI.MOBI

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO: CINI.COM.PL oraz CINI.MOBIregulamin

z 26 LIPCA 2016 roku

 

REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach serwisu/sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu/sklepu internetowego, którego właścicielem jest firma CINI SP. Z O.O.;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod cini.com.pl [cini.mobi], za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w serwisie/sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą CINI SP. Z O.O. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego serwisu/sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod cini.com.pl [cini.mobi]

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis/Sklep internetowy, działający pod adresem cini.com.pl [cini.mobi] prowadzony jest przez CINI SP. Z O.O.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy, lub MotoTools, Cookies

b) Mozilla Firefox, Google Chrom oraz Edge z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy, lub MotoTools, Cookies

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu cini.com.pl [cini.mobi] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu/sklepu, jeśli zachodzi konieczność.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. CINI SP. Z O.O. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez CINI SP. Z O.O. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CINI SP. Z O.O..

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CINI SP. Z O.O..

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CINI SP. Z O.O.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową cini.com.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki.

4.2. Po dokonaniu wyboru Klient kontaktuje się z firmą CINI SP. Z O.O. za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na stronie www.cini.com.pl, poczty e-mail, wysyłając zamówienie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.3. W treści Zamówienia powinny znaleźć się następujące informacje:

- Typ produktu,

- wybrany kolor,

- wybrana moc grzałki oraz rodzaj kabla (prosty/spiralny),

- dane do faktury,

- adres dostawy,

-  wybrana forma dostawy i sposób wysyłki

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz fakturę proforma.

4.5. Wysłanie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CINI SP. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z fakturą proforma, o której mowa w punkcie 4.4 Regulaminu.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Sposób dostawy wybiera Klient. Dostępne są następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa.

5.2. Koszty dostawy zależne są od ilości zamówionego Towaru, sposobu dostawy oraz adresu dostawy.

5.3. Minimum logistyczne, od jakiego Klientowi przysługuje darmowa dostawa to 15 sztuk Towaru dla przesyłek na terenie Rzeczypospolitej.

5.4. Minimum logistyczne dla przesyłek zagranicznych ustalane jest dla każdego kraju indywidualnie.  

5.5. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie i zależą od wagi przesyłki oraz wybranego przez klienta sposobu dostawy. Informacja o kosztach przesyłki zostanie podana bezzwłocznie po przyjęciu Zamówienia.

5.6. W przypadku sprzedaży na teren Rzeczypospolitej Polskiej realizacja Zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przez firmę CINI SP. Z O.O. kwoty wyszczególnionej na ww. fakturze proforma.

5.7. W przypadku sprzedaży poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, realizacja zamówienia następuje w ciągu 21 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.

5.8. Firma CINI zastrzega sobie możliwość przedłużenia się terminu realizacji zamówień na teren Rzeczypospolitej Polskiej do 21 dni roboczych w przypadku, gdyby zamawianego towaru nie było w momencie składania zamówienia na stanie magazynowym. O przedłużeniu terminu CINI SP. Z O.O. poinformuje niezwłocznie drogą elektroniczną.

5.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu cini.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:

a) przelewem na numer konta bankowego, w przypadku spełnienia warunków współpracy,

b) gotówką w siedzibie firmy,

c) u kuriera w przypadku wyboru jako metody dostawy przesyłki za pobraniem.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres CINI SP. Z O.O. podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez CINI SP. Z O.O., przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

CINI Sp. z o.o.

Ul. Borowa 85

41-253 Czeladź

POLSKA/ POLAND

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszty odesłania Towaru ponosi Klient.

7.8. Zwrotowi podlegają tylko koszty Towaru na podstawie wystawionej faktury korygującej.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. CINI SP. Z O.O. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. CINI SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. CINI SP. Z O.O. jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8.4. Wszystkie produkty firmy CINI SP. Z O.O. podlegają 24-miesięcznemu okresowi gwarancji.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. CINI SP. z O.O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: firmy, mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. CINI SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CINI SP. Z O.O. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CINI SP. Z O.O..

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Firma CINI SP. Z O.O. zastrzega,  że Regulamin ten może ulec zmianie.

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisach cini.com.pl oraz cini.mobi

Firma CINI SP. Z O.O.

Lipiec 2016 roku

 

cini.com.pl

CINI Sp. z o.o.
ul. Borowa 85
41-253 Czeladź
Polska

NIP:      8790005615
VATUE:  PL8790005615
REGON: 870199976
KRS:     0000144619

cini@cini.com.pl

 

 

Masz pytania?

phone

tel./fax. (+48) 32 265 30 37

tel. (+48) 32 265 65 33

tel. (+48) 32 269 70 37

tel. (+48) 32 269 70 38

 

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

sobota - niedziela: nieczynne

 

mail Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy

Projekt i wykonanie: Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'IX.2016